2022-07-07

სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი

დამტკიცდა სამუშაო სივრცეში უსაფრთხოებისა და ჯანმრთელობის დაცვის მინიმალური მოთხოვნების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტი, რომელიც  მინიმალურ სტანდარტებს უდგენს „შრომის უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონით გათვალისწინებულ სამუშაო ადგილებს.

რეგლამენტი მოიცავს და არეგულირებს შემდეგ საკითხებს: ელექტრომოწყობილობები; სახანძრო უსაფრთხოება; სამუშაო სივრცე; საევაკუაციო გზები და გასასვლელები; სამოძრაო მარშრუტი; ესკალატორები; სატვირთო პლატფორმები; დახურული სამუშაო სივრცის პარამეტრები; მიკროკლიმატი დახურულ სივრცეში; დროებითი გამათბობელი და გამაგრილებებლი სისტემები; ვენტილაცია; ბუნებრივი და ხელოვნური განათება; საპირფარეშოები; საშხაპეები; გამოსაცვლელი ოთახები; მოსასვენებელი ადგილები და პირველადი სამედიცინო დახმარების ოთახები.

აღსანიშნავია რეგლამენტის მე-5 მუხლი, გარდამავალი დებულებები, რომელიც ითვალისწინებს აღნიშნული დადგენილებით განსაზღვრული წესებისგან გამონაკლის შემთხვევებს, რომელიც დაკავშირებულია მშენებლობის ნებართვის გაცემის თარიღთან. კერძოდ, წინამდებარე რეგლამენტით გათვალისწინებული გარკვეული სახის ვალდებულებები არ ვრცელდება იმ სამუშაო სივრცესა და სამუშაო ადგილზე, რომლებიც განთავსებულია იმ შენობა-ნაგებობებში, რომლებზეც მშენებლობის ნებართვა გაიცა ამ დადგენილების ამოქმედებამდე.

იმ შემთხვევაში, თუკი მშენებლობის ნებართვა გაიცა ამ დადგენილების ამოქმედებამდე, დამსაქმებლის მიმართ არ ამოქმედდება შემდეგი რეგულაციები: სამუშაო სივრცე − იატაკი, კედლები, ჭერი, სახურავი, ფანჯრები და სარკმელი; სამოძრაო მარშრუტი; ესკალატორები და მოძრავი სავალი ბილიკები; სატვირთო პლატფორმები; დახურული სამუშაო სივრცის პარამეტრები; განათების მოწყობილობები; განცალკევებული ხელსაბანები; თითოეული დასაქმებულის სათავსო; კვებისთვის განკუთვნილი სათავსები; პირველადი სამედიცინო დახმარების ოთახი; ღია სამუშაო სივრცის სპეციალური პირობები.

შესაბამისად, ზემოაღნიშნული გამონაკლისების გარდა, დამსაქმებელი (სამუშაო ადგილზე, რომლებიც განთავსებულია იმ შენობა-ნაგებობებში, რომლებზეც მშენებლობის ნებართვა გაიცა ამ დადგენილების ამოქმედებამდე)  ვალდებული ხდება, უზრუნველყოს რეგლამენტით დადგენილ მოთხოვნებთან შესაბამისობა. წინამდებარე ვალდებულება უნდა შესრულდეს დადგენილების ძალაში შესვლიდან ორი წლის ვადაში.

ამასთანავე, აღსანიშნავია, რომ რეგლამენტი ცალკე გამოყოფს დამსაქმებლისთვის, ორსული ქალების, მეძუძური დედებისა და შშმ პირებისათვის მინიმალური სტანდარტების დანერგვის ვალდებულებას და იგი საგამონაკლისო წესის გარეშე ვრცელდება ყველა დამსაქმებელზე.