შრომისა უსაფრთხოების სპეციალისტის მომსახურება/უთსორსინგი

აუთსორსინგი
შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების აუთსორსინგინგული მომსახურების ფარგლებში გთავაზობთ:
  • საწარმოოს შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების პირობებისა და დასაქმებულთა ჯანმრთელობის დაცვის პოლიტიკის შემუშავება;
  • საწარმოში შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სისტემის დანერგვაში ხელშეწყობა;
  • საწარმოში სამუშაო ადგილებზე არსებული საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების სისტემატური შეფასება, მისი აღმოფხვრისა/შემსუბუქების ღონისძიებების განსაზღვრა და რისკების მართვაში ხელშწყობა;
  • შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სისტემის მდგომარეობის შესახებ მენეჯმენტის პერიოდული (ყოველთვიური) რაპორტირება;
  • უბედური შემთხვევების, ინციდენტების გამოძიება, მოწყობილობებისა და ტექნიკის მონიტორინგი აუცილებლობისას დამკვეთის ხარჯით დამატებით ექსპერტებთან კონსულტირება;
  • შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სფეროში სათანადო ინსტრუქციების მომზადება და მათი იმპლემენტირება;
  • უსაფრთხოების სისტემის პროცედურების სისტემატური აუდიტი, ანალიზი და შესაბამისი მაკორექტირებელი ქმედებები;
  • შრომის და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სფეროში სატრეინინგო სწავლებების სისტემატიური ჩატარება  შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების საერთაშორისო სტანდარტებისა და ადგილობრივი კანონმდებლობის მოთხოვნების საფუძველზე შექმნილი სასწავლო კურსის შესაბამისად;