სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტი

სახანძრო უსაფრთხოება

სახანძრო უსაფრთხოების აუდიტის ფარგლებში გთავაზობთ:

 • საწარმოში სახანძრო უსაფრთხოების ნულოვანი აუდიტი (არსებული მდგომარეობის ანალიზი):
  • აუდიტის მომზადება;
  • აუდიტის ჩატარება;
  • სამუშაო სივრცეში სახანძრო უსაფრთხოების ნულოვანი აუდიტის შედეგების შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;
  • სახანძრო უსაფრთხოების საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების დონის შემცირების /აღმოფხვრის ღონისძიებების დაგეგმვა.

 

 • საწარმოს სახანძრო უსაფრთხოების დოკუმენტაციის მომზადება:
 • საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა და საევაკუაციო პროცედურები;
 • სახანძრო უსაფრთხოების პროცედურები;
 • სახანძრო უსაფრთხოების ინსტრუქციების შედგენა;
 • სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში, თანამშრომლების სწავლების მეთოდებისა და შედეგების განსაზღვრა;
 • ჩანაწერების მართვა;
 • შემოწმებების კითხვარის მომზადება;
 • ცეცხლმაქრთა შემოწმების პროცედურების განსაზღვრა;
 • საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა;
 • და სხვა (საწარმოს სპეციფიკიდან გამომდინარე).

 

 • სახანძრო უსაფრთხოების სისტემის იმპლემენტაცია.