აუდიტი და კონსალტინგი შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაში

აუდიტი/კონსულტაცია
აუდიტორული და საკონსულტაციო მომსახურება შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოებაში:
 • საწარმოს შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების ნულოვანი აუდიტი (არსებული მდგომარეობის ანალიზი);
 • აუდიტის მომზადება;
 • აუდიტის ჩატარება;
 • სამუშაო სივრცეში ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების მართვის სისტემის ნულოვანი აუდიტის შედეგების მიხედვით შესაბამისი ანგარიშის მომზადება;
 • საფრთხეების იდენტიფიცირება, რისკების შეფასება და ანალიზი, რისკების დონის შემცირების/აღმოფხვრის ღონისძიებების დაგეგმვა.
   
 საწარმოს შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების დოკუმენტაციის მომზადება:
 • შრომის უსაფრთხოების პრევენციის თანმიმდევრული ღონისძიებების პოლიტიკა;
 • საგანგებო სიტუაციების მართვის გეგმა და საევაკუაციო პროცედურები;
 • სახანძრო უსაფრთხოების პროცედურები;
 • თანამშრომელთა თანამდებობრივი ინსტრუქციები (საჭიროების შემთხვევაში);
 • სამუშაო გარემო: საფრთხეების ერგონომიკული, ქიმიური, ფიზიკური (თერმული) და ბიოლოგიური საფრთხეების შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება.
 • შრომის უსაფრთხოების სფეროში, თანამშრომლების სწავლების მეთოდებისა და შედეგების განსაზღვრა;
 • და სხვა (საწარმოს სპეციფიკიდან გამომდინარე).
 • შრომისა და ჯანმრთელობის უსაფრთხოების სისტემის იმპლემენტაცია;